منابع انسانی

انگیزش کارکنان در هتل ها – جلوگیری از ریزش پرسنل

نرخ ریزش پرسنل در هتل شما به چه میزان است ؟ آیا اگر اطمینان داشته باشید ماندگاری پرسنل در شغل هایی که متصدی ان هستند بیشتر است برنامه های آموزشی بیشتری برای انان تدارک نمیبینید؟ آیا مسبب ترک کار پرسنل شما هستید و یا اعتقاد دارید همکاران شما کلا بی …

ادامه مطلب »