شنبه , ۹ مهر ۱۴۰۱

نگهبان. انتطامات. راننده

  • داود میکاییلی
  • 2750645891
  • 1358
  • ارومیه
  • 09375470428
  • راننده ونگهبان

  • دیپلم

  • 12 سال سابقه کار دارم. هیچ سابقه کیفری ندارم